O nama

Organizacija i članstvo HSDU-a

Danas se HSDU organizacijski sastoji od mjesnih (lokalnih) udruga, odnosno društava - 54 mjesnih udruga, koje su osnovane i rade diljem Hrvatske po programu rada koji je u skladu s preporukama HSDU-a koji se na državnoj razini skrbi o zaštiti prava osoba sa šećernom bolešću.
Učlanjivanjem u mjesnu udrugu svatko, bilo to osoba sa šećernom bolešću, član obitelji, prijatelj ili medicinski radnik, može sudjelovati u programu rada koji ta udruga provodi.
 
U svom radu HSDU je povezan sa Sveučilišnom klinikom Vuk Vrhovac koja je Referentni centar za dijabetes, Regionalnim i županijskim centrima za dijabetes, Domovima zdravlja, Uredima za zdravstvo lokalnih samouprava diljem Hrvatske itd. Niz javnozdravstvenih ustanova i zdravstvenog osoblja uključeno je u rad Saveza – HZJZ, HZZO i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar.
Članovi Izvršnog odbora Saveza također su i članovi Društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora koji na državnoj razini prati i koordinira rad svih ključnih i odgovornih ustanova i zdravstvenog osoblja u svezi sa šećernom bolešću.
HSDU surađuje s mnogobrojnim tvrtkama koje u svojoj djelatnosti imaju dijabetički program   (medicinska pomagala, lijekove, prehrambene proizvode) i koje svojim sponzorstvima, donacijama i programima sudjeluju u gotovo svim aktivnostima Saveza.
 
Prema Statutu HSDU-a udruge dijabetičara s teritorija RH dobrovoljno i temeljem pisanog Zahtjeva postaju redoviti članovi Saveza. Dužnosti redovitih članova su: da redovito plaćaju članarinu, da rade u skladu s propisima i statutom Saveza, da provode zajedničke zaključke i preuzete obveze, da čuvaju i razvijaju ugled Saveza.
 
Radom Saveza upravljaju: skupština, izvršni odbor, predsjednik i dopredsjednici. Skupština utvrđuje i usmjerava rad Saveza, te donosi odluke vezane za ostvarivanje ciljeva i zadataka Saveza. Skupštinu čine izabrani predstavnici ili njihovi zamjenici iz  udruga koje su redoviti članovi Saveza.
Izvršni odbor je izvršno tijelo Saveza. On neposredno obavlja poslove iz djelokruga rada Saveza, provodi odluke Skupštine i brine o racionalnom korištenju materijalnih sredstava Saveza. Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Skupštini. Izvršni odbor ima ukupno 13 (trinaest) članova, od kojih je 11 (jedanaest) članova izabrano, a 2 (dva) su člana imenovana.
Predsjednik rukovodi Savezom, predstavlja ga i zastupa. Prema odlukama Izvršnog odbora Saveza zaposlenici provode aktivnosti od prijava na razne Natječaje za dobivanje financijskih sredstava pa do same provedbe konkretnih programskih aktivnosti. Za koordinaciju rada i aktivnosti ureda i članica Saveza zadužen je predsjednik Saveza, a za nadzor i evaluaciju Izvršni odbor. Financijske odluke donosi Izvršni odbor, a nadzor nad financijskim poslovanjem vrši Nadzorni odbor. Računovodstvo i knjigovodstvo vodi ovlašteni računovođa. 
 
POPIS UPRAVLJAČKOG TIJELA HSDU-a
- na Izbornoj skupštini HSDU-a održanoj u svibnju 2017. godine izabrano je članstvo upravljačkog tijela kojima mandat traje 4 godine (2017. - 2021.):
 
Predsjednica HSDU-a je Zrinka Mach, mag. soc. geront.
 
Izvršni odbor HSDU-a čine:
1. Brlek Antonija
2. Bučević Davor
3. Hudina Gordan
4. Ivančić Irena
5. Lacković Slavko
6. Mach Zrinka
7. Martinčević Ivica
8. Mirt Velimir
9. Predragović Branko
10. Vlašić Ivan
11. Zec Vesna
12. doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med.
13. Anica Badanjak, dr. med.
 
 
Nadzorni odbor HSDU-a čine:
1. Hrovat Marijan
2. Krulić Karlica
3. Šćurla Katja
 
 
 
 
Svaka udruga članica, prvenstveno okuplja osobe sa šećernom bolešću, članove njihovih obitelji, medicinsko osoblje i naravno svakoga zainteresiranog za rad ovakve udruge. Upis u članstvo, evidencija i uplata članarina vrši se na lokalnom nivou.
 

Izdavaštvo, mediji, web

U okviru svojih aktivnosti HSDU se bavi i izdavaštvom edukativnih knjižica, časopisa, letaka, plakata, brošura i sl. Većina tiskanih materijala posvećena je učenju o šećernoj bolesti, ali mnogi sadržaji se bave općenito zdravljem i pristupačni su širokom čitateljstvu. Stalnim naporom volontera i aktivno uključenih najboljih medicinskih i drugih stručnjaka Savez nastoji stalno biti u tijeku s najnovijim medicinskim i inim dostignućima te ih adekvatno prezentirati članovima i široj javnosti.

Kongresi osoba sa šećernom bolešću Hrvatske

U travnju 2013. održan je 11. kongres osoba sa šećernom bolešću Hrvatske, 8. sportske igre i 5. susret mladih dijabetičara.
 
Počevši prije 16 godina s organizacijom 1. Susreta dijabetičara Hrvatske u Dubrovniku, tada uz 1. hrvatski kongres dijabetologa, s prisutnih stotinjak naših članova, nismo ni slutili da smo pokrenuli događanja koja su na 11. kongres, održan ponovno u Dubrovniku u Hotelima Lacroma i Tirena Valamar  privukla toliko velik broj sudionika i medicinskog osoblja, željnih novih informacija i saznanja, sportskih nadmetanja i međusobnog druženja. Stoga se ne bi iznenadili da 2015. godine posjećenost našem kongresu i premaši ove brojke.
 

Međunarodna dijabetička federacija - IDF

International diabetes federation – IDF (Međunarodna dijabetička federacija) je globalni zastupnik prava osoba sa šećernom bolešću i u uskoj je svezi sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom – WHO, i Pan American Health Organization – PAHO.

Međunarodna dijabetička federacija (IDF) predstavlja globalnu komunikaciju milijuna ljudi sa šećernom bolešću i onih koji osiguravaju njihovu skrb u 130 zemalja širom svijeta, grupiranih u 7 IDF regija, pri čemu se nastoji provoditi epidemiološko praćenje i evidencija.

 

a) Organizacija IDF – a

Međunarodna dijabetička federacija je krovna udruga nacionalnih saveza osoba sa šećernom bolešću koja danas ima 130 članica – nacionalnih udruga diljem svijeta grupiranih u 7 IDF regija.

b) Članstvo

Ova organizacija udružuje laike i zdravstvene djelatnike u zajedničkom interesu – poboljšanju zdravlja svojih članova. Masovnost udruživanja po nacionalnim udrugama razlikuje se i uvelike ovisi o razvijenosti pojedinih zemalja članica i njihovoj unutarnjoj organizaciji.

c) Aktivnosti i rad IDF – a

IDF potiče nacionalne udruge na aktivan odnos u cijelom nizu značajnih pitanja:

- ostvarivanja ljudskih prava osoba sa šećernom bolešću
- sudjelovanja u donošenju zakona u svezi sa šećernom bolešću 
- iniciranja znanstvenih istraživanja i novih modela liječenja
- organiziranja međunarodnih skupova
- organiziranja obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti, itd.


Glavni zadatak IDF – a i nacionalnih udruga članica je rad na unaprjeđenju življenja osoba sa šećernom bolešću.

 

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.