Kolika je sigurnost hrane i tko se u EU o njoj brine

Kolika je sigurnost hrane i tko se u EU o njoj brine

Kupci moraju imati na raspolaganju sve informacije o sastavu proizvoda, proizvođaču, načinu skladištenja i pripreme

 

Sigurnost hrane pitanje je koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. U Europskoj uniji za sigurnost hrane brinu se sljedeće institucije:

1. Europska agencija za sigurnost hrane – EFSA koja je ujedno i stup europske mreže za sigurnost hrane
2. Na razini Europske komisije to su Opća uprava za zdravstvo i zaštitu potrošača, Javno zdravstvo i Potrošački poslovi
3. Na razini Europskog parlamenta to je Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost prehrambenih proizvoda
4. Na razini Vijeća Europske unije to je "Zapošljavanje, socijalna politika, zdravstvo i potrošački poslovi"

Europska agencija za sigurnost hrane EFSA čini temelj za procjenu rizika sigurnosti hrane. Uskom suradnjom s nacionalnim agencijama za sigurnost hrane i otvorenim konzultacijama sa sudionicima, ona pruža nezavisne znanstvene savjete i jasnu komunikaciju o postojećim rizicima i rizicima u nastajanju. Glavna joj je zadaća poboljšati sigurnost hrane u Europskoj uniji, osiguravajući visok stupanj zaštite potrošača.

Od 1. siječnja 2005. godine poduzeća koja proizvode hranu i stočnu hranu moraju jamčiti da su sva hrana, stočna hrana i sastojci hrane sljedivi duž čitavog hranidbenog lanca.

Sljedivost mora biti uspostavljena u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, i to ne samo hrane nego i hrane za životinje, životinja koje se koriste za proizvodnju hrane kao i svih onih sastojaka koji su u ugrađeni u hranu ili hranu za životinje. Također označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane neka su od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Cilj je tih pravila osigurati da kupci imaju na raspolaganju sve relevantne informacije o sastavu proizvoda, proizvođaču, načinu skladištenja i pripreme.

Uz to, pravila vezana uz sigurnost hrane osiguravaju da je hrana proizvedena i prevezena do potrošača u higijenskim uvjetima te da kao takva ne predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje. Iz tog će razloga, primjerice, sir i vrhnje namijenjeni tržištu moraju biti čuvani u hladnjacima. Dodatno jamstvo za potrošače predstavlja i sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje  (Rapid alert system for food and feed, RASFF), koji pruža brze informacije o proizvodima koji mogu biti rizični za zdravlje ljudi. Svaka zemlja članica dužna je odmah obavijestiti Komisiju i ostale zemlje članice u slučajevima kada na svom tržištu otkrije neispravan proizvod, proizvod namijenjen izvozu ili proizvod koji je uvezen.

Europska unija ima Ured za veterinarstvo i hranu sa sjedištem u Irskoj, koji ima inspektore za hranu. Oni dolaze u države članice provjeriti kako nacionalne vlasti nadziru sigurnost hrane. Osim toga, Europska komisije godišnje objavljuje desetke izvješća o kvaliteti hrane kako bi se osigurala zaštita potrošača.

Bivše Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva prije nekoliko godina izdalo je, uz potporu projekta BIZimpact koji se financira sredstvima EU, mini vodič za poslovnu zajednicu "Sigurnosti hrane" uz obvezu da svake godine obnavljaju mini vodič novim podacima. Mini vodiči upoznaju male i srednje poduzetnike s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU, daju pregled izvora informacija i potpora koje su im dostupne u zemlji i šire te upozoravaju na ono što moraju učiniti kako bi se prilagodili novim pravilima.

Republika Hrvatska prati izmjene EU zakonodavstva u području sigurnosti hrane od 2003. godine. Godine 2007. usvojen je novi Zakon o hrani koji je dao okvir za usklađivanje s pravnom stečevinom EU u području sigurnosti hrane, a naročito u odnosu na organizaciju službenih kontrola, pravila higijene te pravila sigurnosti hrane. Zakonom o hrani preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 178/2002. Izmjene i dopune Zakona o hrani usvojene su u svibnju 2011. godine.

Republika Hrvatska prepoznala je potrebu osnivanja nacionalnog tijela za sigurnost hrane i prije ulaska u EU te je osnovala Hrvatsku agenciju za hranu (HAH) koja je započela s radom 3. siječnja 2005. godine u Osijeku. HAH predstavlja Hrvatsku u tijelima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

http://www.vecernji.hr/vijesti/kolika-je-sigurnost-hrane-tko-se-eu-njoj-brine-clanak-390390

Tražilica

Copyright © 2019 HSDU. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal komunikacije d.o.o.